Automationsutmaningen – nationell satsning med pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna

Med målsättningen att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri fortsätter nu Robotdalen sin satsning med Automationsutmaningen. Satsningen går ut på att hjälpa företag att sänka robottröskeln, det vill säga underlätta för dem att robotautomatisera hela eller delar av sin produktion, och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Den nationella satsningen tar sin start som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna.

Sedan starten 2003 har Robotdalen genomfört över 250 förstudier på små och medelstora företag (SMF) inom tillverkningsindustrin. Syftet har varit att undersöka och underlätta företagens möjligheter att investera i automations- och robotlösningar, för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Förstudierna har utmynnat i konkreta förslag kring företagens möjligheter att investera. De genomförda förstudierna har hittills resulterat i investeringar i nya robotlösningar till ett värde av en kvarts miljard kronor.

Nu fortsätter den nationella satsningen, som går under namnet Automationsutmaningen och finansieras av Tillväxtverket, som ett pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna. Deltagande organisationer i satsningen är, förutom Robotdalen, IUC Dalarna, Swerea/IVF, Högskolan i Gävle och Högskolan Väst. Projektets primära målsättning är att bidra till att lösa en av de största samhällsutmaningarna vi har i Sverige, d.v.s. hur vi ska upprätthålla en konkurrenskraftig industri.

Med start i mars 2017 påbörjas en introduktion för ett 30-tal SMF-företag inom tillverkningsindustrin, som är verksamma i Gävleborg/Dalarna-regionen. Genom en introduktion på ett heldagsseminarium samt efterföljande utbildningar, besök från automationsexperter och genomförande av behovsanalyser, kommer företagens kompetens kring robotiserad automation att höjas. Målsättningen är att cirka tio av dessa går vidare med produktivitetshöjande förstudier, som leder till investeringar i robotautomation och ökad konkurrenskraft.

- Vi ser fortfarande att svenska företag har en bristande erfarenhet av automation, digitalisering och robotisering, säger Åsa Nordin, chef för Robotdalens kärnområde industrirobotik. Orsakerna till den låga investeringstakten varierar, men de främsta skälen kan vara bristande upphandlingskunskaper, outbildad personal, samt historiskt sett har det saknats robot- och automationslösningar för små tillverkningsserier. Vår förhoppning är att Automationsutmaningen ska ändra på detta och göra automation mer tillgängligt.

...

 


Senaste artiklar